Data onderzoek energieverbruik energy hubs

Zenmo doet in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven onderzoek naar de potentie van energy hubs in de energietransitie. Hiervoor is het van belang om data te verzamelen over het huidige en toekomstige energieverbruik van bedrijven in Nederland.

Informatieblad voor onderzoek “Potentie energy hubs”

1.    Inleiding

U doet mee aan
een project om een digital twin van uw bedrijventerrein te laten maken om inzicht te krijgen in de potentie van een lokale energy hub. Het is belangrijk om de potentie hiervan ook op nationale schaal in kaart te krijgen, zodat nationaal
beleid zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de wensen en behoeften van de lokale energy hubs. Daarom vragen wij uw data niet alleen open te stellen voor de digital twin van uw bedrijventerrein, maar ook geanonimiseerd beschikbaar te
stellen voor statistisch onderzoek.

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig: u besluit zelf of u mee wilt doen. Voordat u besluit tot deelname, willen wij u vragen de volgende informatie door te lezen, zodat u weet waar het onderzoek over gaat, wat er van u verwacht wordt en hoe wij omgaan met de verwerking van uw bedrijfsgegevens. Op basis van die informatie kunt u middels de toestemmingsverklaring aangeven of u toestemt met deelname aan het onderzoek en met de verwerking van uw bedrijfsgegevens.

U bent natuurlijk altijd vrij om vragen te stellen aan de onderzoeker via n.loomans@tue.nl, of deze informatie te bespreken met voor u bekenden.

 2.    Doel van het onderzoek

Dit onderzoek wordt geleid door Naud Loomans. Het onderzoek betreft een samenwerking tussen de TU/e en Zenmo. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het huidig en toekomstig energieverbruik van bedrijven op bedrijventerreinen in Nederland en de potentie bij het vormen van energy hubs.

3.    Wat houdt deelname aan de studie in?

De gegevens die u verstrekt voor de digital twin zullen worden geanonimiseerd en gebruikt in statisiche analyse.

4. Welke gegevens verzamelen en verwerken wij van u?

In verband met het onderzoek verwerken wij de volgende gegevens:

Categorie

Gegevens

Doeleinde

Bedrijfsdata

Bedrijfstype a.d.h.v. SBI Codes
Bedrijventerrein waarop u gevestigd bent

Oppervlakte panden

Bouwjaar panden

 

Energieverbruik matchen aan bedrijfscategorie en pand karakteristieken.

Energiedata

Kwartierwaarden elektriciteit

Uurwaarden gas

Aansluitovereenkomst levering elektriciteit

Aansluitovereenkomst teruglevering elektriciteit

Vermogen PV-panelen

Opwek PV-panelen

Aantal bedrijfswagens

Aantal vrachtwagens

 

Analyseren van gegevens van uw huidig en
toekomstig energiegebruik

5.    Intrekken van toestemming en contactgegevens

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt als deelnemer uw medewerking aan het onderzoek te allen tijde stoppen, of weigeren dat uw gegevens voor het onderzoek mogen worden gebruikt, zonder opgaaf van redenen. Het stopzetten van deelname heeft geen nadelige gevolgen voor u.

Tot slot heeft u het recht een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of aanpassing van uw gegevens te doen. Dien uw verzoek daartoe in via privacy@tue.nl.

6.    Grondslag voor het verwerken van uw gegevens

Om uw gegevens te mogen verwerken, moet de verwerking gebaseerd zijn op één van de grondslagen uit de AVG. Voor het onderzoek “Potenite energy hubs” is dat uitdrukkelijke toestemming.

 7.    Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Toegang tot gegevens binnen TU/e

Alle relevante werknemers die betrokken zijn bij het onderzoek hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar alleen voor zover noodzakelijk om hun respectievelijke taken te vervullen.

 

Toegang tot gegevens door andere partijen

In het kader van het onderzoek zullen uw gegevens worden gedeeld met:

  • [Opslagoplossing: SURF ResearchDrive]

Wanneer een derde partij uw gegevens verwerkt op onze instructies, dan is deze partij een verwerker. Wij gaan een overeenkomst aan met een dergelijke verwerker betreffende de verwerking van uw gegevens. Deze overeenkomst houdt in ieder geval in dat bepaalde verplichtingen ter bescherming van gegevens worden gehonoreerd, zodat zeker is dat de gegevens worden verwerkt met inachtneming van de wensen en standaarden van TU/e en Zenmo.

TU/e en Zenmo zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’) te verwerken door jouw gegevens op een server in de EER op te slaan.

8.    Hoe worden uw gegevens beveiligd?

TU/e en Zenmo hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van de gegevens tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging van de gegevens, onbedoelde schade, verlies, wijziging en ongeautoriseerde openbaring of toegang, en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet gelimiteerd tot niet noodzakelijke verzameling van gegevens) of verdere verwerking. Deze passende technische en organisatorische maatregelen houden in veilige opslag op SURF ResearchDrive.

 9.    Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en worden verwijderd wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere grondslag is om uw gegevens rechtmatig te verwerken.

 10.    Vertrouwelijkheid van gegevens

Wij doen er alles aan uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. De onderzoeksresultaten die gepubliceerd worden zullen op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie of gegevens van of over u bevatten waardoor iemand u kan herkennen, tenzij u in ons toestemmingsformulier expliciet toestemming heeft gegeven voor het vermelden van uw naam, bijvoorbeeld bij een quote. De onderzoeksgegevens worden indien nodig (bijvoorbeeld voor een controle op wetenschappelijke integriteit) en alleen in anonieme vorm ter beschikking gesteld aan personen buiten de onderzoeks- groep.